FANDOM


1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń: 1) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody, 2) posługuje się przyrządami meteorologicznymi; 3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę; 4) planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb; 5) projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych; 6) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych; 7) dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych; 8) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych; 9) prowadzi plantacje nasienne; 10) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; 11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności; 12) planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej; 13) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej; 14) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności; 15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Uczeń: 1) określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich; 2) określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich; 3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich; 4) dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji; 5) organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich; 6) określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich; 7) ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich; 8) analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich; 9) planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz; 10) organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz; 11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności; 12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym; 13) określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne; 14) organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; 15) planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego; 16) nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej; 17) korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń: 1) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody, 2) posługuje się przyrządami meteorologicznymi; 3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę; 4) planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb; 5) projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych; 6) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych; 7) dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych; 8) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych; 9) prowadzi plantacje nasienne; 10) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; 11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności; 12) planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej; 13) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej; 14) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności; 15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Uczeń: 1) określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich; 2) określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich; 3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich; 4) dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji; 5) organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich; 6) określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich; 7) ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich; 8) analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich; 9) planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz; 10) organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz; 11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności; 12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym; 13) określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne; 14) organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; 15) planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego; 16) nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej; 17) korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.